Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού Τυχερής Σακούλας 2019

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. 

Η εταιρεία με την επωνυμία  Ε.Τσούδης & Σια Ε.Ε  και το διακριτικό τίτλο MADMAX με έδρα τη Αθήνα Αττικής (Λένορμαν 87), διοργανώνει προωθητική ενέργεια «διαγωνισμό».

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω από 18 ετών, θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα και στην περίπτωση που κληρωθεί ως νικητής η παραλαβή θα πρέπει να γίνει από το γονέα ή κηδεμόνα που έδωσε συγκατάθεση για τη συμμετοχή.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.

Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι / εργαζόμενοι της εταιρείας  Ε.Τσουδης & Σια Ε.Ε.Από τον διαγωνισμό θα αποκλειστούν όσοι δεν ακολουθήσουν τις οδηγίες συμμετοχής.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 18 Φεβρουαρίου 2019 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 31 Μαΐου 2019 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των ορίων θεωρείται άκυρη και δε λαμβάνεται υπόψη στην ανάδειξη νικητών.

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Για την συμμετοχή σας στον διαγωνισμό πρέπει να συλλέξετε 30 τυχερές σακούλες οποιασδήποτε αξίας, στην συνέχεια να επικοινωνήσετε με την εταιρία, μέσω email στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο 2105232877 (Υπεύθυνη Κα Βάσια) για να μας αποστείλετε τις άδειες τυχερές σακούλες. Τα έξοδα για την αποστολή θα επιβαρύνουν την εταιρία μας. Αφού παραλάβουμε τις 30 άδειες σακούλες, το όνομα σας προστίθεται στην λίστα των συμμετεχόντων που θα εμφανίζεται δημόσια στο madmax.gr. Τα παραπάνω στο σύνολο τους ορίζουν την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

6. Δώρα. 

Τα δώρα του διαγωνισμού είναι τριάντα (30) ποδήλατα, εκ των οποίων δεκαπέντε (15) θα κληρωθούν αντίστοιχα σε δεκαπέντε (15) κορίτσια και δεκαπέντε(15) σε δεκαπέντε (15) αγόρια. Τα δώρα μπορούν να αποσταλούν ή να παραληφθούν από τους νικητές κατόπιν συνεννόησης με τη διοργανώτρια εταιρεία. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους, παρέχεται στην κατάσταση, την οποία αυτό έχει και βρίσκεται.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. 

Μέσω κλήρωσης ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες του Διαγωνισμού θα αναδειχθούν δεκαπέντε (15) τυχερά αγόρια και δεκαπέντε (15) τυχερά κορίτσια στις 5 Ιουνίου 2019, παρουσία συμβολαιογράφου. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη του Διοργανωτή πως ένας συμμετέχων χρησιμοποιεί λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά φυσικά πρόσωπα, είναι στην ευχέρεια του Διοργανωτή ο συμμετέχων αυτός να αποκλειστεί.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. 

Τα στοιχεία των τυχερών του διαγωνισμού, θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο www.madmax.gr και στη συνέχεια οι τυχεροί θα ενημερώνονται με σχετικό προσωπικό μήνυμα.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, κάποιος νικητής δεν αποστείλει με τον τρόπο που θα του υποδειχθεί τα πλήρη στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο Επικοινωνίας) εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού προσωπικού μηνύματος για οποιοδήποτε λόγο, ο νικητής χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου. Τη θέση του εν λόγω νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.ο.κ.

9. Δημοσιότητα της Εκδήλωσης.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες και τα άτομα που συμμετέχουν -ενήλικες και παιδιά- μπορούν να προβληθούν άνευ ανταλλάγματος από τη Ε.Τσούδης & Σια Ε.Ε κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια με οπτικοακουστικό υλικό μέσα από τα διαδικτυακά μέσα και τις πλατφόρμες που διατηρεί η Ε.Τσούδης & Σια Ε.Ε Α.Ε., στο διηνεκές.

10. Προσωπικά Δεδομένα.

Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό συμφωνεί ρητά και ανεπιφύλακτα στην άνευ ανταλλάγματος προβολή του σε οπτικοακουστικά διαδικτυακά μέσα και Μ.Μ.Ε., στη χρησιμοποίηση των προσωπικών του δεδομένων, στοιχείων.

11. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.

Η διοργανώτρια εταιρία δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων, ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

12. Αποδοχή των όρων. 

Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή.

 

 

elΕλληνικά